ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเวทีเสวนา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไร้สัญชาติ

  
     เวทีเสวนา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไร้สัญชาติภาคเหนือ เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนภาคเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำลอง คำบุญชู หัวหน้าศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะร่วมเสวนา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไร้สัญชาติภาคเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนภาคเหนือ หัวหน้าศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า จากนี้ ต้องเพิ่มการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพราะเรื่องเด็กเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และกรณีเด็กไร้สัญชาติ ต้องมีการสำรวจจำนวนที่แท้จริงของเด็กในแต่ละโรงเรียน แต่ละพื้นที่ เพื่อผลักดันให้ได้รับสิทธิมากขึ้น และให้เกิดกองทุนเฉพาะเพื่อดูแลเด็กไร้สัญชาติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต้องให้สังคมร่วมตระหนักและเข้าใจร่วมกันว่า ยังมีเด็กด้อยโอกาสเช่นเด็กไร้สัญชาติอยู่ในสังคมไทย
ปัจจุบัน ภาคเหนือมีเด็กไร้สัญชาติเป็นจำนวนมาก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน มีเด็กไร้สัญชาติหรือไม่ปรากฏสัญชาติที่อยู่ในระบบการศึกษา จำนวน 12,334 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับเขต 36 มีเด็กไร้สัญชาติหรือไม่ปรากฏสัญชาติที่อยู่ในระบบการศึกษา จำนวน 960 คน และบางโรงเรียนมีนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติจำนวนมาก เช่น โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ มีเด็กที่มีสถานะแต่ไม่ได้สัญชาติไทย จำนวน 226 คน และไม่มีสถานะอะไรเลย อีกจำนวน 5 คน
 
7 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:38 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่