รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์และมอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์และมอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกำหนดให้ประชุมในเวลา 08.00 น. ทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปี 2556 เปรียบเทียบปีที่ผ่านมา โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้น ตาม 8 มาตรการของรัฐบาล มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ประสานการทำงานกับมณฑลทหารบกที่ 33 ในพื้นที่ 9 จังหวัด เพื่อสนับสนุน กำลังพลชุดเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จัดเฮลิคอปเตอร์พร้อมถังบรรทุกน้ำขนาด 1,500 ลิตร สนับสนุนการดับไฟป่าในกรณีเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าเขาหรือไม่สามารถเดินทางโดยทางบกได้ มอบหมายให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือติดตามสภาพอากาศ หากสภาพความชื้นเพียงพอที่จะสามารถทำฝนหลวงได้ ให้รายงานที่ศูนย์ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวง โดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน มอบหมายกรมทางหลวงดูแลพื้นที่สองข้างทางมิให้เกิดการเผา เน้นย้ำให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ กวดขันไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควัน จัดประกวดหมู่บ้านปลอดการเผา มอบหมายให้ประสานให้ อปท.กำหนดเป็นเทศบัญญัติตำบลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มอบหมายให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านได้ทราบถึงโทษภัยของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และโทษที่จะได้รับในกรณีที่กระทำความผิดกฎหมายในการเผาหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ช่องทางเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีกว่า 2,000 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ยังกำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกวัน ในเวลา 08.00-08.30 น.ตลอดช่วง 100 วันอันตราย
 
7 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:49 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่