คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  
     คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความพร้อม และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในการบริหารจัดการด้านน้ำทั้งระบบ
คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 การปรับเพิ่มองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น และมีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์และงบประมาณ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด เพราะในการจัดประชุมครั้งนี้ รัฐบาลไทยและนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมดังกล่าวเป็นอย่างมากที่จะทำให้ต่างประเทศ ได้เห็นศักยภาพ ความพร้อม และมีความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในการบริหารจัดการด้านน้ำทั้งระบบ ที่ประชุมยังได้มีความเห็นร่วมกัน ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านอื่นๆ และจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเจ้าภาพด้านสถานที่จัดประชุม ดังนั้น ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เดินทางไปสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์การประชุม ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเส้นทางและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจะทำให้คณะอนุกรรมการฯ มีข้อมูลด้านพื้นที่ สามารถวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป
 
7 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:58 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่