ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เข้ารับตำแหน่งใหม่

  
     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมสานต่อการทำงาน เน้นปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายให้การต้อนรับและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกัน จากนั้น ได้เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กล่าวว่า ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ตั้งใจจะมาสานต่อการทำงานในหลายมิติที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ดำเนินการไว้ โดยเฉพาะงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น ภาวะหมอกควันในภาคเหนือขณะนี้ ซึ่งต้องใช้สื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชน ที่ผ่านมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีการประสานงานด้านข้อมูล เนื้อหาสาระ การออกอากาศ แผนงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในลักษณะบูรณาการได้ดีมาโดยตลอด มีการดำเนินการเป็นที่พึงพอใจ จากนี้ จะทำงานเพื่อเติมเต็มและสานต่องานต่างๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอน บน เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ พันธกิจ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัด
 
8 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:15 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่