ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ตอน อาหารเพื่อสุขภาพ : คุณค่าที่แท้จริงของอาหารพื้นเมือง

  
     โครงการเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ตอน อาหารเพื่อสุขภาพ : คุณค่าที่แท้จริงของอาหารพื้นเมือง มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมเวทีดูแลสุขภาพด้วยอาหารพื้นเมือง เพราะนอกจากไขมันน้อยแล้ว ยังรักษาสมดุลร่างกายตามหลักโภชนาการและธาตุเจ้าเรือน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค) จัดโครงการเวทีสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ตอน อาหารเพื่อสุขภาพ : คุณค่าที่แท้จริงของอาหารพื้นเมือง ณ สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสมุนไพรในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและอนุรักษ์องค์รู้ด้านอาหารจากภูมิปัญญา พัฒนากิจกรรมให้มีความต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมดำเนินการและผู้เข้าร่วมเวทีสามารถนำความรู้เพื่อสร้างสุขภาพและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่ชุมชน โดยมี กลุ่มผู้นำ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมอเมือง ในเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าบง ตำบลหนองผึ้ง และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เข้าร่วมเวที จำนวน 50 คน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง สุนีย์ จันทร์สกาว กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลสุขภาพในอาหารพื้นเมือง ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคมากกว่าอาหารขยะทั่วไป เพราะมีสารอาหารครบหมู่ อาหารพื้นบ้านไขมันน้อย ของอาหารไทยมีความหลากหลาย สามารถรักษาสมดุลร่างกายทั้งด้านหลักโภชนาการและธาตุเจ้าเรือน
ภายในงาน มีการบรรยาย เรื่อง ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน: อาหารตามธาตุและการดูแลสุขภาพวิธีการปรุงอาหารพื้นบ้านสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพอย่างไร นัยยะของอาหารที่กินคู่กัน (จู้กั๋น) และช่วงท้ายมีการฝึกปฏิบัติทำเจลหอมปรับอากาศ ส่งเสริมชุมชนลดการใช้สารเคมี มีการปรับสูตรเจลหอมเพื่อให้ชุมชนสามารถใช้วัสดุที่เหมาะสมและหาง่ายในชุมชนเอง
 
8 กุมภาพันธ์ 2556 , 13:37 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่