ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

  
     ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิด เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือและจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการ และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แทน 11 เครือข่าย และผู้แทนสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 800 คน ซึ่งได้คัดเลือก นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี ทำหน้าที่เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการและสัดส่วนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด รวม 47 คน ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ 25 คน ผู้แทนองค์กรเครือข่าย 22 คน และอีก 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากนั้น คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะมีหน้าที่เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่างๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการดำเนินงานขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม
 
10 กุมภาพันธ์ 2556 , 14:20 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่