กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้า ลดความรุนแรงในครอบครัว

  
     กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เร่งเดินหน้า ลดความรุนแรงในครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมความร่วมมือจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ให้เห็นถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ให้ประชาชนได้เข้าใจ และเข้าถึงสิทธิของตนเองในการใช้กฎหมายอันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและสตรี เพื่อให้สังคมทุกภาคส่วนร่วมมือ ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้ริบบิ้นขาวเป็นสัญลักษณ์สากลในการเผยแพร่
ปัจจุบัน แนวโน้มการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก UN Women พบว่า ความรุนแรงทางร่างกายต่อคู่ของตนเอง ในช่วง ปี 2544 – 2553 มีข้อมูลอยู่ 75 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 36 ประเด็นความรุนแรงทางเพศต่อคู่ของตนเอง มีข้อมูลอยู่ 71 ประเทศ ประเทศไทยเป็นลำดับที่ 7 ประเด็นความเชื่อว่าสามีสามารถกระทำรุนแรงต่อภรรยาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ มีข้อมูลอยู่ 49 ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 2 และจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2553 มีเด็กและสตรีถูกทำร้ายมารักษาที่โรงพยาบาลกว่า 25,000 ราย เฉลี่ย 71 รายต่อวัน หรือทุก 20 นาที จะมีเด็กหรือสตรีถูกกระทำความรุนแรง 1 ราย โดยผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้ชายในครอบครัว ซึ่งปัญหาเหล่านี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มุ่งเน้นให้ร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อเดิมที่ไม่ถูกต้อง และถูกสั่งสม ถ่ายทอดมานาน ให้หมดไปจากสังคม เพราะ จริงแล้วการทำร้าย ทุบ ตี ถือว่าเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ และมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 คอยควบคุมอยู่
 
10 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:52 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่