ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถแทนป้ายแตกลายงา ฟรี

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถบริการประชาชน เพื่อเปลี่ยนแทนป้ายแตกลายงา ฟรี
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอป้ายทะเบียนรถทดแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดแตกลายงา ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 เป็นต้นมา มีเงื่อนไข สำหรับรถของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ประเภทรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมวดอักษร ขข 10 – ขข 9998 และหมวดอักษร ขค 10 – ขค 4999 และประเภทรถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) หมวดอักษร ผบ 1 – ผบ 9000 นอกจากนี้ ยังรวมถึง แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ผลิตแทนป้ายชำรุดหรือเสียหาย ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2553 – 1 กันยายน 2553 และชำรุดแตกลายงา
ดังนั้น จึงขอให้เจ้าของรถยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้าย กรณี ชำรุดแตกลายงาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอจอมทอง สาขาอำเภอแม่แตงและสาขาอำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 30 กันยายน 2556 โดยแนบหลักฐาน ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือภาพถ่าย(ถ้ามี) ภาพถ่ายบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจ กรณี เจ้าของรถไม่มาติดต่อด้วยตนเองและภาพถ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ(ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 0412 หรือ 0 5327 8265 หรือ 08 1721 7999
 
10 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:14 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่