ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 3 มีคะแนนนำเป็นอันดับ 1 นำอีกสองหมายเลขชาดลอย ได้เป็นนายกเทศมนตรีอีก 1 สมัย

  
     ผลการนับคะแนนการเลิอกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่เป็นทางการ ล่าสุดนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผลปรากกฎว่า หมายเลข 3 นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย ได้ 4287 คะแนน ตามมาด้วยหมายเลข 2 นายประหยัด ทรงคำ ได้ 2983 คะแนน ส่วนนายบุญล้อม ถวาย หมายเลข 1 ได้ 2921 คะแนน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 10191 คน จากผู้มีสิทธิลงคะแนน 15,465 คนหรือร้อยละ 71.18 บัตรเสีย 219 บัตรและไม่ประสงค์จะลงคะแนน 598 บัตร การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้หลักเชียงใหม่โมเดล บริหารจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิชายเสียง โดยพบว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งเป้าไว้คือจะให้มีผู้มาใช้สิทธิอย่างน้อยร้อยละ 70 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 30 วันนับจากนี้ สำหรับนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัยที่ผ่านมา และได้รับความไว้วางใจให้กลับมาทำงานอีกครั้ง เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นฐานเสียงสำคัญที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย
 
10 กุมภาพันธ์ 2556 , 20:39 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่