นโยบายการทำงานของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  
     นโยบายการทำงานของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาบุคลากรสื่อ และเชื่อมโยงการทำงานกับ อปมช.
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวถึงนโยบายการทำงานในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ว่า จะมีการส่งเสริมความแข็งแกร่งสื่อกรมประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ขณะนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีวิทยุภาคภาษาชาวเขาด้วย ก็พร้อมจะขับเคลื่อนภาษาต่างประเทศและประเทศในกลุ่มอาเซียนผ่านสถานกงสุลต่างประเทศในเชียงใหม่ และสถานีวิทยุที่อยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เชื่อมโยงผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์ บูรณาการกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 โดยจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการส่งข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ นอกจากวิทยุ โทรทัศน์ในสังกัด รวมทั้งอินเตอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชนในพื้นที่ และยังมีสื่อบุคคลคืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อปมช.ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ส่งเสริมอย่างจริงจังมาเป็นปีที่สองแล้ว โดยในปีนี้อาจจะมีการจัดค่าตอบแทนให้สำหรับ อปมช.ด้วย โดยจะเปิดโอกาสให้ อปมช.เหล่านี้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่ โดยในวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 จะมีการจัดอบรม อปมช.เป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงความต้องการของคนในพื้นที่
สำหรับทีวี.ดิจิตอล และทีวี.ดาวเทียมนั้น ในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับผิดชอบทีวีอาเซียน จะส่งเสริมการสื่อสารในกลุ่มอาเซียนและความรู้ด้านอาเซียนแก่ประชาชน โดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยจะผลิตข้อมูลข่าวสารนำเสนอเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:36 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่