อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เผย ปริมาณคดีรับเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ กว่า 4,400 คดี

  
     อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เผย มีปริมาณคดีรับเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ กว่า 4,400 คดี สูงที่สุด คือ คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ดร.ฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ เปิดเผยถึงปริมาณคดีรับเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มเปิดทำการตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 มีปริมาณคดีรับเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น จำนวน 4,431 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 3,760 คดี คิดเป็นประมาณร้อยละ 85 มีประเภทคดีที่มี การยื่นฟ้องมากที่สุด ได้แก่ คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จำนวน 1,517 คดี คดีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การกระทำละเมิด และความรับผิดอย่างอื่น มีจำนวน 746 คดี และคดีเกี่ยวกับที่ดิน สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 504 คดี ตามลำดับ โดยกรมที่ถูกฟ้องมากที่สุด คือ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมที่ดิน ตามลำดับ
สำหรับ สถิติคดีปกครองทั่วประเทศ นับตั้งแต่เปิดทำการศาลปกครอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 เป็นต้นมา มีปริมาณคดีรับเข้าสู่การพิจารณาทั้ง จำนวน 81,873 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 64,320 คดี คิดเป็นร้อยละประมาณ 79 ทั้งนี้ ทิศทางและนโยบายการทำงานของศาลปกครอง คือ อำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างสมดุล
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:58 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่