ศาลปกครอง จัดเสวนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง

  
     ศาลปกครอง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกูล ประธานศาลปกครองสูงสุด นำคณะผู้บริหารศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประกอบด้วย ดร.ฤทัย หงส์สิริ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ รองโฆษกศาลปกครอง และนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพบปะเสวนากับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาในศาลยุติธรรม ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวว่า การพบปะสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง และตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครองของรัฐโดยศาล รวมทั้งการปกป้องสิทธิ เสรีภาพมิให้ถูกล่วงละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานและการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี
การจัดเสวนากับสื่อมวลชน ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชน กิจกรรมศาลปกครองของประชาชนในเวทีสื่อมวลชน โดยในปี 2556 กำหนดพบปะเสวนากับสื่อมวลชน จำนวน 27 จังหวัด เพราะสื่อมวลชนจะเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:59 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่