จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีประชาสัมพันธ์ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษ

  
     สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีประชาสัมพันธ์เรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย และให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเวทีประชาสัมพันธ์เรื่องการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งกรมการจัดหางาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) องค์การเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ(MWG) และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อชี้แจงขั้นตอน วิธีการการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเป็นกรณีพิเศษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ที่เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้ง บุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เป็นเวลา 120 วัน เพื่อดำเนินการให้ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคล จากประเทศต้นทางได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะนายจ้างเดิมต่อไป โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 11 เมษายน 2556 การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน ผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างและสื่อท้องถิ่น ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนประมาณ 100 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งช่วยกันเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่มีกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ และยังเป็นการกำกับดูแลต่อปัญหาและมีกลไกการร้องทุกข์ที่สามารถเข้าถึงได้
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:10 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่