ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร 80 ปี ผลิตพืชอาหารปลอดภัย นำไทยสู่ AEC

  
     งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร 80 ปี ผลิตพืชอาหารปลอดภัย นำไทยสู่ AEC พบแปลงสาธิตถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ เชียงใหม่ 6 และถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมใบเตย พันธุ์เชียงใหม่ 84-2
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร 80 ปี ผลิตพืชอาหารปลอดภัย นำไทยสู่ AEC ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเผยแพร่ความรู้ การผลิตพืชที่ถูกต้อง เหมาะสม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ สร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ภายในงาน มีแปลงสาธิตด้านการเกษตร ได้แก่ สถานีแปลงปลูกพืชที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เคยดำเนินการค้นคว้า ทดลอง สถานีแปลงถั่วเหลืองพันธุ์ใหม่ เชียงใหม่ 6 ซึ่งมีผลผลิตสูง ต้านทานโรคราสนิมและราน้ำค้าง และถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมใบเตย พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 สถานีเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง เน้นการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพและผลผลิตที่ปลอดภัย สถานีผลิตเมล็ดพันธุ์ดีถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆ และสถานีสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีถั่วเหลือง ตั้งแต่การกะเทาะจนถึงการบรรจุถุง เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกร
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการวิชาการด้านการผลิตพืช เสวนาหัวข้อ ผลิตพืชอาหารปลอดภัยอย่างไร จึงจะนำไทยสู่ AEC บริการวิชาการด้านการเกษตร คลินิกวิเคราะห์พืช ดิน น้ำ และปุ๋ย ตรวจสารพิษตกค้างในเลือดสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง สาธิตการแปรูปผลิตภัณฑ์จากพืช ประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง และจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสินค้าชุมชน
 
12 กุมภาพันธ์ 2556 , 10:11 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่