กระทรวงพลังงานมอบสวนดุสิตโพล สำรวจข้อมูลผู้ใช้แก๊สทั่วประเทศ

  
     กระทรวงพลังงานมอบสวนดุสิตโพล สำรวจข้อมูลผู้ใช้แก๊สทั่วประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับราคาแก๊สหุงต้ม เพื่อหาวิธีการบรรเทาผลกระทบหรือเยียวยา
นางสาวประภาศรี คำอินต๊ะ ผู้ประสานงานการจัดเก็บข้อมูล โครงการจัดทำฐานข้อมูลร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารและครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำนักงานเชียงใหม่ แจ้งว่า กระทรวงพลังงาน ได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนผู้ใช้แก๊สหุงต้ม โดยเฉพาะร้านค้า หาบเร่แผงลอยอาหาร และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาผลกระทบจากการที่รัฐบาลจะปรับราคาแก๊สหุงต้มครั้งใหม่ และหาวิธีการบรรเทาผลกระทบหรือเยียวยาให้แต่ละกลุ่มผู้ใช้แก๊สอย่างเหมาะสม
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ผู้สำรวจข้อมูล ได้ลงพื้นที่ไปแล้ว ทั้ง 25 อำเภอ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเจ้าหน้าที่จะสวมเสื้อสีส้ม และติดบัตร(แขวน)ที่หน้าอกเห็นได้ชัด ส่วนแบบสอบถามจะบันทึกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อร้านค้า ลักษณะร้านอาหาร ประเภทสินค้าที่ขาย ปริมาณแก๊สที่ใช้ต่อเดือน สถานที่ประกอบอาหาร จุดที่ตั้งร้านค้าเป็นประจำ พร้อมคำถามเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ คือ หากมีการบรรเทาความเดือดร้อนจากความจำเป็นที่ต้องขึ้นราคาแก๊สตามต้นทุนการผลิต กระทรวงพลังงานควรทำอย่างไร และถามว่าในช่วงที่แก๊สมีราคาแพงมีวิธีการประหยัดแก๊สอย่างไร โดยท้ายแบบสอบถามจะฉีกคืนแก่ผู้ตอบ จึงขอความร่วมมือร้านค้าดังกล่าวได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง หากต้องการรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08 7024 6013
 
12 กุมภาพันธ์ 2556 , 16:55 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่