หัวหน้าส่วนราชการ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประชุมร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

  
     ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ มีหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดเชียใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน เข้ารายงานตัวต่อผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ โดยนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจตรีจิรุจน์ พรหโมบล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าประชุมร่วมกับทหารโดยมีพลตรีศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เพื่อการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังคนในสังกัดหรือจัดให้มีการชุมนุม อันก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยโดยเด็ดขาด ตลอดจนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะ และประชาชน โดยขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยราชการชี้แจงประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนอันนี้ด้วย
 
20 กันยายน 2549 , 16:57 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่