สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 4217 คน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2554 – 2555 (ครั้งที่ 35) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,217 คน แยกเป็น ดุษฎีบัณฑิต 5 คน , มหาบัณฑิต 124 คน และ บัณฑิต 4,088 คน ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 ท่าน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 ท่าน และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 5 ท่าน ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเห็นควรเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายนามต่อไปนี้
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 10 ท่าน ได้แก่ นายโชคชัย สารากิจ นายอุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ นายลลิต ถนอมสิงห์ นายชัยสิทธิ์ อมรชัยยา นายปรีชา เวชศาสตร์ นายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ นายนิกร เมทธนัง Mr. Tony W.T. Dr. Gil C. Saguiguit, Jr.
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พระครูสุธรรมานุสิฐ ฉายา วณฺณเมธี นายพัฒน์ อภัยมูล นายสุรชัย ศิริจรรยา
ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายพิเศษ สงเคราะห์ ร้อยตรีประวิทย์ เพชรมี นายบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ นายชนินทร์ วงษ์แสงและ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
 
19 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:12 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่