การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดอบรมเตรียมความพร้อมนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดอบรมเตรียมความพร้อมนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมกับการถ่ายโอนภารกิจเต็มรูปแบบในปี 2559
นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมนักการตลาดท่องเที่ยวสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาค ภาคเหนือจำนวน 40 คน ร่วมอบรมระยะเวลา 3 วัน ทั้งเรื่องกลยุทธตลาดท่องเที่ยว แนวคิดพื้นฐานการตลาดสมัยใหม่ การวางแผนการตลาด การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เข้าอบรมจะได้ไปศึกษาดูงานที่ชุมชนต้นแบบ ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้ปรับตัวและเพิ่มศักยภาพทันกับยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เป็นนักการตลาดมืออาชีพ ซึ่งแผนการถ่ายโอนภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างปี 2552-2559 ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 กำหนดไว้เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับการอบรมดังกล่าวดำเนินการทั่วประเทศ ปีนี้จัดอบรมภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก โดยในอนาคตหากมีการส่งมอบแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและดูแลด้านตลาด ในลักษณะเติมเต็ม สำหรับชุมชนใดที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมจะออกงานส่งเสริมการขายไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทั้งในและต่างประเทศ
 
19 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:12 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่