เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556

  
     เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 กระตุ้นจิตสำนึกลดการเผาในเขตพื้นที่นอกเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ และ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดยได้ประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศชนิดแสดงผลทันที มีแนวคิดการศึกษาวิจัยจากปริมาณฝุ่นหมอกควันในพื้นที่นอกเมืองที่สูงกว่าในตัวเมือง 2-3 เท่า เนื่องจาก เป็นแหล่งเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดและหัวใจ ตลอดจนโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มากกว่าปกติถึง 13 เท่า ทำให้คณะนักวิจัยมีแนวคิดประดิษฐ์เครื่องวัดดังกล่าว เพื่อนำไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กจากหมอกควันที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ลดการเผาลง โดยมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับเครื่องมือจากต่างประเทศ ราคาถูกกว่า 3-4 เท่า มีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และค่าอุณหภูมิในอากาศ ช่วยให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนในที่สาธารณะ และได้มีการพัฒนาต่อเชื่อมข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ติดตามปัญหาหมอกควัน และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อวางแผนการแก้ปัญหาหมอกควันร่วมกันได้ทันที
นอกจากนี้ คณะนักวิจัย ยังมีแนวคิดที่จะนำเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่พัฒนาขึ้นนี้ ไปติดตั้งในทุกอำเภอของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกัน ด้วยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในประเทศ เป็นการติดตามและร่วมกันแก้ปัญหาหมอกควันให้ลดลง เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทยต่อไป
 
19 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:45 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่