ระดมความคิดเห็นประเด็นความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมวิทยาศาสตร์บริการระดมความคิดเห็นภาครัฐและเอกชนในภาคเหนือประเด็นความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องประเด็นความร่วมมือในการส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในจังหวัดภาคเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่ากากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลักดันงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทย โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ประเด็นการวิจัยและพัฒนาของยุทธศาสตร์ประเทศ เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เน้นให้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปผสมผสานกับงานด้านเศรษฐกิจทั้งหมด โดยได้ดำเนินการเชิงรุกผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้า OTOP ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มขีดความสามารถ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้มีโครงการรองรับ 6 โครงการประกอบด้วย โครงการจัดตั้งศูนย์รับรองคุณภาพสินค้า OTOP เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออก โครงการศูนย์วิเคราะห์องค์ประกอบรสชาติอาหารไทย โครงการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในน้ำที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตวัสดุอ้างอิง
การระดมความคิดเห็นดังกล่าวดำเนินการในภาคเหนือเป็นแห่งแรก ก่อนที่จะขยายผลไปยังภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตามลำดับ
 
19 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:52 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่