จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม ศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ที่ประชุมให้นายอำเภอส่งข้อมูลพื้นที่รายแปลงเข้าจังหวัด และอาจมีการปรับแผนเฉลี่ยการปลูกกล้าไม้ ตั้งแต่ปี 2556-2559
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม ศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2555 ซึ่งได้ดำเนินการปลูกป่าเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 10,700 ไร่ จำนวนกล้าไม้กว่า 2,006,000 กล้า โดยอำเภอเชียงดาวมีการปลูกป่าสูงสุด คือ เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ จำนวนกล้าไม้กว่า 407,000 กล้า รองลงมา คือ อำเภออมก๋อย ปลูกป่ารวมเนื้อที่ 1,400 ไร่ จำนวนกล้ากว่า 290,000 กล้า และอำเภอเวียงแหง ปลูกป่ารวมเนื้อที่กว่า 1,100 ไร่ จำนวนกล้ากว่า 230,000 กล้า โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับโครงการนี้มาก และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้ ได้ข้อมูลพื้นที่ปลูกป่าของแต่ละอำเภอแล้ว คงเหลือแต่ข้อมูลรายแปลง ที่นายอำเภอต้องนำเสนอเพิ่มเติม ต้องรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ และอาจต้องปรับแผนการปลูกกล้าไม้ ในปี 2556-2559 โดยเฉลี่ยให้ใกล้เคียงกันในแต่ละปี
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมงบประมาณ ในปี 2556-2559 กว่า 232,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้สำหรับปลูกป่ากว่า 77,000,000 บาท รวมเนื้อที่ปลูกป่ากว่า 20,300 ไร่ งบประมาณบำรุงแปลงปลูกป่ากว่า 155,000,000 บาท
 
20 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:50 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่