สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ให้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.) ผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และ สื่อมวลชน จำนวน 100 คน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอน วิธีการ แนวทางปฏิบัติ นโยบายและมาตรการของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาฟื้นฟู เยียวยา สามารถนำไปปรับใช้เมื่อเกิดภัย นำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในการแก้ไขปัญหา ลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดสาธารณภัยและวิกฤตการณ์ต่างๆ ของประเทศ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัยต่างๆ และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่
ครั้งนี้ มีวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านอาคาร เพื่อรับภัยแผ่นดินไหว ทั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จะได้นำเทปบันทึกเสียงการสัมมนาในครั้งนี้ไปขยายผลให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้รับฟังด้วย
 
20 กุมภาพันธ์ 2556 , 16:59 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่