องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมจัดพิธีปล่อยปลา 3 แสนตัวลงสู่แม่น้ำปิง
พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2556 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีพระเถรานุเถระ ศรัทธาสาธุชน และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานจำนวนมาก งานดังกล่าวองค์กรทางพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายทั้งนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชา การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การแข่งขันบรรยายธรรมมะ และการร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสืบทอดสร้างเสริมสามัคคีธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อสมัยพุทธกาล เกิดจาตุรงคสันนิบาต ครบ 4 องค์ประกอบด้วย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พระสงฆ์มาชุมนุมโดยมิได้นัดหมาย 1250 รูป พระสงฆ์ที่มาชุมนุมทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระที่พระพุทธเจ้าผนวชให้ เรียกว่าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์ ปล่อยปลาจำนวน 3 แสนตัวลงสู่แม่น้ำปิง บริเวณเชิงสะพานนวรัฐฝั่งตะวันออก โดยผู้ร่วมพิธีร่วมกล่าวคำแผ่เมตตาและประกอบพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
21 กุมภาพันธ์ 2556 , 10:13 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่