จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ เพิ่มอำเภอแม่ริม และอำเภอเวียงแหง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มแล้วเป็น 14 อำเภอ เร่งขอถังน้ำกลางเพิ่มเป็นกว่า 1,500 ถัง และโครงการการขุดลอกลำน้ำ ทั้งสิ้น 58 โครงการ งบประมาณกว่า 65 ล้านบาท
ที่ประชุมระบบทางไกล การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ 34 จังหวัด จำนวน 24,957 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33 ของหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้ คาดว่า ภัยแล้งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2556 ระยะ 90 วัน ต้องช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เดือดร้อน ให้ประชาชนใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยพิบัติอีก 3 เดือนจากนี้ มีการนำรถไปเติมน้ำในจุดบริการน้ำกลาง ทั้งหมด 49,752 ใบ กระจายอยู่ในจุดต่างๆ สำหรับเรื่องเร่งด่วน มีการส่งคำร้องขอภาชนะเก็บน้ำกลางหรือถังน้ำ แล้ว 44,035 ใบ ขนาด 2,000-3,000 ลิตร โดยให้จ้างแรงงานในพื้นที่เป็นผู้ติดตั้ง มีการขอเจาะบ่อบาดาล จำนวน 9,538 บ่อ ซึ่งต้องเร่งสำรวจความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ การขุดลอกแหล่งน้ำมีคำขอ จำนวน 1,930 โครงการ เพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งในปีหน้าด้วย พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจากการไม่มีน้ำใช้เพียงพอในการเกษตร ช่วง 90 วัน ซึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนทั้งหมด
ขณะที่ จังหวัดเชียงใหม่ มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งเพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม และอำเภอเวียงแหง จากเดิม 12 อำเภอ เป็น 14 อำเภอ พร้อมทำโครงการเพิ่มเติมเพื่อขอรับการสนับสนุนถังน้ำกลาง เพิ่ม จาก 385 ถัง เป็นกว่า 1,500 ถัง และโครงการการขุดลอกลำน้ำ ทั้งสิ้น 58 โครงการ งบประมาณกว่า 65 ล้านบาท
 
21 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:27 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่