จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

  
     34 จังหวัด ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้บริหารส่วนกลาง ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานการประชุม กล่าวว่า ขณะนี้ มี 34 จังหวัด ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน บูรณาการแก้ไขปัญหา ให้บริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งประชาชนต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้ง ระยะสั้นได้สั่งการให้จัดหาภาชนะใส่น้ำ รถบรรทุกน้ำ แหล่งน้ำดิบ เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ต่างๆ และจัดทำน้ำดื่มสะอาดที่ใช้ในการช่วยเหลือประชาชน ให้จังหวัดประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำทั้ง 10 ภาค ส่วนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล ทั้ง 12 เขต ก็จะสนับสนุนการขุดเจาะลำน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือ ระยะกลางและ ระยะยาว ได้เตรียมงบประมาณให้จังหวัดเพื่อบูรณาการขุดลอกคูคลองเพื่อให้เส้นทางน้ำแต่ละพื้นที่ได้มีการเชื่อมโยงกัน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าหาแหล่งน้ำ
ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ให้เร่งดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มเติม สำรวจความต้องการใช้น้ำของประชาชน ตรวจสอบทรัพยากร ภาชนะกักเก็บน้ำ ถังน้ำกลาง และรถบรรทุกน้ำ ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลจัดตั้งเป็นศูนย์คลังเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งระดับจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน รวมทั้งสำรวจความต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งจะมีการรวบรวมและนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ในช่วง 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2556 ต่อไป
 
21 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:28 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่