สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดเล่าเรื่องจากภาพความประทับใจ

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดประกวดเล่าเรื่องจากภาพความประทับใจ เพื่อให้พสกนิกรชาวเชียงใหม่ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย
ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานตัดสินการประกวดเล่าเรื่องจากภาพความประทับใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมสำนึกและตระหนักใน พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยส่งภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ราชวงศ์จักรี และพระราชวงศ์ หรือภาพถ่าย พระราชกรณียกิจที่เสด็จพระราชดำเนิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เล่าให้คณะกรรมการรับฟังและพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทั้งเนื้อหาของภาพ ลีลาท่าทาง ภาษา ความสัมพันธ์ของเรื่องที่นำมาเล่ากับภาพที่นำมาประกอบ รวมถึงการบริหารเวลาในการเล่าเรื่องไม่เกิน 10 นาที ผลการประกวด ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิราวรรณ หมันทอง จากโรงเรียนสันกำแพง รองชนะเลิศ นางสาวเจียมจิต กัวมู โรงเรียนแม่แจ่มห้องเรียนสาขาอำเภอกัลยาณิวัฒนา ประเภทประชาชน รางวัลชนะเลิศ นายอุทัย สาธรรม รองชนะเลิศ นางสาวพรฟ้า ดำรงเกียรติไพร โดยผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 
22 กุมภาพันธ์ 2556 , 16:27 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่