สสว. จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่

  
     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และการเสวนาเรื่อง ประตูสู่อินโดนนีน AEC โอกาสที่ SMEs ต้องเตรียมพร้อม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้ SMEs จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมกันเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง สสว.กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชนในการส่งเสริม SMEs ในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในจังหวัดต่าง ๆ มีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการส่งเสริม SMEs ของ สสว. นายธภทร พงษ์ปวน รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การร่วมมือกันจะยิ่งเพิ่มศักยภาพ SMEs ให้เข้มแข็ง เพื่อสามารถออกสู่ตลาดสากลและรองรับประชาคมอาเซียนได้
สำหรับกิจกรรมที่จะมีนอกจากประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs ใน 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และการแถลงข่าวระดับภาคแล้ว ยังมีการประชุมคณะทำงานส่งเสริม SMEs จังหวัดเพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs ในพื้นที่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่าย SMEs และการเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจ และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
 
23 กุมภาพันธ์ 2556 , 16:54 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่