จังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนจนถึงเดือนกันยายน 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนจนถึงเดือนกันยายน 2556 เนื่องจาก ผลการสำรวจประชาชนมีความพึงพอใจและต้องการให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการสูงถึงร้อยละ 85
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลชิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และรับทราบในคำสั่งของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2556 เนื่องจาก ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 75 ต่อการดำเนินโครงการ และต้องการให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ ร้อยละ 85 มีการมอบหมายให้กับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดและอำเภอ เป็นกลไกบริหารจัดการ อำนวยการระดับพื้นที่ โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ชุมชน โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และให้รายงานผลการดำเนินงานรายเดือนทุกวันที่ 5 ของเดือน เริ่มวันที่ 5 มีนาคม 2556
ทั้งนี้ นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เบ็ดเสร็จ หากดำเนินการทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จะกลายเป็นผลดีในภาพรวม บางอำเภอได้มีการดำเนินการบ้างแล้ว เช่น อำเภอสันป่าตอง ดำเนินการแล้ว 3 หมู่บ้าน
ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องงบประมาณ เครื่องมือ กำลังพลและอื่นๆ ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้การสนับสนุน ตามที่ได้รับการร้องขอ
 
26 กุมภาพันธ์ 2556 , 11:13 น. , อ่าน 1297  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่