ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ขอความร่วมมือวิทยุชุมชนระงับการดำเนินการออกอากาศตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  
     พลตรีศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอนและประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 3 จังหวัดซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33 ว่า ตามที่มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปฯ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมสื่อให้งดเว้นการนำเสนอเชิงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกให้สื่อดำเนินการในแนวทาง “รู้รักสามัคคี” อีกทั้งขณะนี้คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ.2540 สิ้นสุดลง และวิทยุชุมชนก็เกิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน แจ้งให้สถานีวิทยุชุมชนระงับการดำเนินการออกอากาศตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ในขณะนี้พบว่าวิทยุชุมชนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้หยุดการออกอากาศแล้ว ขณะนี้พบว่ายังมีบางแห่งยังคงดำเนินการออกอากาศอยู่ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะยังไม่ทราบข่าวดังกล่าว
 
21 กันยายน 2549 , 16:10 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่