จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการจัดระเบียบสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า จัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบการกระทำผิดส่วนใหญ่เกิดจากการละเมิดกฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา จำนวน 46 แห่ง
นายถนอม กุยแก้ว ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายและอำนวยความเป็นธรรม จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายจัดระเบียบสังคม ประจำเดือน 2556 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ว่า หน่วยปฏิบัติการตรวจตราตามนโยบายจัดระเบียบสังคม มีการตรวจตรา เช่น สถานบริการ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ร้านเกม อินเตอร์เน็ต หอพักบ้านเช่า ร้านค้าของเก่าและโต๊ะสนุ๊ก จำนวน 563 แห่ง พบการกระทำผิด 46 แห่ง แยกเป็นร้านอาหาร 13 แห่ง ร้านคาราโอเกะ 33 แห่ง ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต 43 แห่ง จำหน่ายสุรานอกเวลา 2 แห่ง ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 แห่ง รวม 46 แห่ง ขณะที่มีการตรวจสถานที่เป้าหมายเน้นหนักเป็นพิเศษ 27 ย่าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสถานบริการร้านจำหน่าย อาหาร สุรา หรือ เครื่องดื่มอย่างอื่น ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม และตรวจติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดัง รวม 20 แห่ง ขณะตรวจไม่พบการกระทำผิด และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจร้านจำหน่ายสุรา อาหารที่เป็นสถานที่เป้าหมายเน้นหนัก จำนวน 13 แห่ง พบการกระทำผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 8 แห่ง
สำรับ นโยบายการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยใช้ยุทธศาสตร์ กลุยทธ์การจัดระเบียบสังคมแบบต่อเนื่อง คือ ลดหรือควบคุมพื้นที่เสี่ยง และเพิ่ม หรือขยายกิจกรรมทางบวกให้มากขึ้น
 
26 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:33 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่