นโยบายของประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่คนใหม่

  
     ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ พร้อมทำงานประสานสื่อ เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองประชาชนในพื้นที่ รองรับประชาคมอาเซียน
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่คนใหม่ ที่เพิ่งเดินทางมาถึงและปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นวันแรก(ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก)เปิดเผยถึงนโยบายการทำงานว่า จะดำเนินงานในฐานะหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ ตอบสนองจังหวัด ประสานสื่อมวลชน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ประชาชนในวงกว้าง อีกทั้งพยามทำความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อมวลชน ไม่เลือกข้างเลือกฝ่าย สนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ที่มีหลายปัญหา ทั้งปัญหาชายแดน ปัญหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว จะบูรณการทุกหน่วยงานเร่งทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดสู่ประชาชน
ขณะเดียวกันสำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือ อปมช.จะมีการฝึกอบรมตามกรอบที่กรมประชาสัมพันธ์วางไว้และทำงานร่วมกันกับ อปมช.เหล่านี้ ในลักษณะเครือข่าย ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 
26 กุมภาพันธ์ 2556 , 13:07 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่