กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่

  
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จส่งออกไปต่างประเทศ โดยในวันแรกได้เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตกระดาษสา ของบริษัทเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลเดค จำกัด ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมการผลิตเซรามิค ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียงดิน เซรามิค ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะพัฒนาเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเดิม พัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชน และพัฒนายกระดับผู้ประกอบการใหม่และ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีโอกาสด้านการตลาด ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประชาชนใกล้เคียงมีรายได้ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้นอกภาคเกษตร สู่คนในชุมชน สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ในวันที่ 22 กันยายนนี้จะนำสื่อมวลชนเยียมชมกิจกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง และเยี่ยมชมกิจกรรมขั้นตอนการผลิตของกลุ่มทอผ้าบ้านดอยแก้ว ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
22 กันยายน 2549 , 21:35 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – ศราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่