ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมลงพื้นที่สัญจรจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ระดมสมองฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดหลัก ผู้ตรวจการแผ่นดิน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงสะท้อนจากพื้นที่
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันแรก นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะร่วมประชุมหารือกับนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีสำนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเรียนล่าช้า ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในช่วงบ่าย ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดนิทรรศการ คุณธรรม จริยธรรม พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับคุณธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สา และลงพื้นที่แก้ไขปัญหากรณีน้ำเน่าเสียจากทางระบายน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเชียงแสน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 จัดสัมมนา ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงสะท้อนจากพื้นที่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีการอภิปรายกลุ่มภายใต้หัวข้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสียงสะท้อนจากพื้นที่ จากนั้นจะสรุปและนำเสนอผลที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มย่อยทั้งหมดเพื่อให้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่ประชาชนมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการแจกของที่ระลึก หากประชาชนไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองและต้องการร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ทางไปรษณีย์ถึงสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์หมายเลข 1676 โทรฟรีทั่วประเทศ
 
18 พฤษภาคม 2556 , 14:35 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่