การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 เน้นการหารือการผลักดันระบบคมนาคมขนส่งรถไฟความเร็วสูงให้เชื่อมต่อกัน และการแก้ปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์บริเวณตามแนวชายแดนของ 2 ประเทศ

  
     เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ย้ำ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 เน้นการหารือการผลักดันระบบคมนาคมขนส่งรถไฟความเร็วสูงให้เชื่อมต่อกัน และการแก้ปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์บริเวณตามแนวชายแดนของ 2 ประเทศ
นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 ที่ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การประชุมครั้งนี้มีการหารือในหลายประเด็นที่เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศในการพัฒนาด้านต่างๆต่อเนื่อง โดยเฉพาะระบบการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เน้นให้เกิดความ ร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน เพราะ 2 ประเทศ มีมุมมองเป้าหมายเดียวกันในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดย เฉพาะการเชื่อมโยงด้านต่างๆให้เป็นระบบเดียวกันในภูมิภาค โดย นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะร่วมกันหารือเรื่องระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารร่วมกัน เน้นความร่วมมือบริเวณแนวชายแดน ด่านชายแนว และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการร่วมแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพติดและการค้ามนุษย์ ที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ค่อยๆหมดไปได้ในอนาคต ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีไทย จะย้ำการหารือเรื่องการผลักดันการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากไทย จ.หนองคาย ไปยังลาวเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจากจีน ซึ่งเป็นประโยชน์เส้นทางคมนาคมขนส่งระดับภูมิภาคในอนาคต ที่เป็นความร่วมมือ 3 ประเทศ คือ ไทย จีน ลาว สำหรับในส่วนของไทย-ลาว มีการพูดคุยในเบื้องต้นแล้ว คาดว่า ในอนาคตจะมีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย หารือร่วมกันในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ไทย-ลาว-จีน โดยเฉพาะการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงระหว่างกัน สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศในด้านต่างๆด้วย เช่น ความร่วมมือด้านการเกษตร การลงนามความร่วมมือความตกลงว่าด้วยการกรรมสิทธิ์การนำใช้การบริการ และการบูรณรักษาสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) พร้อมกันนี้ ผู้นำทั้ง 2 ประเทศจะมีการแถลงข่าวผลการประชุมร่วมกันด้วยหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้ว
 
18 พฤษภาคม 2556 , 15:27 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   สวท.กทม.