เครือข่ายเยาวชนคนรักษ์น้ำประกาศเจตนารมณ์จะตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ

  
     เครือข่ายเยาวชนคนรักษ์น้ำประกาศเจตนารมณ์จะตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของทรัพยากรด้วยการปลูกจิตสำนึกและความสำคัญของการใช้น้ำให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
ในการจัดเวทีเครือข่ายเยาวชนคนรักษ์น้ำคู่ขนานกับเวทีการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนคนรักษ์น้ำ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย และเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิด จำนวน 157 คน ได้เข้าร่วมเวทีเยาวชนคนรักษ์น้ำ พร้อมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ที่มั่นคงโดยได้ตระหนักว่าน้ำมีความสำคัญในด้าน ความมั่นคงของเศรษฐกิจ การผลิตอาหาร และการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน เนื่องจากน้ำคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทุกสรรพสิ่งบนโลก แต่มนุษย์เป็นต้นเหตุสำคัญในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างไม่รู้คุณค่า จึงได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำด้วยการปลูกจิตสำนึกและความสำคัญของการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับน้ำ เพราะดินสร้างป่า ป่าสร้างน้ำ น้ำสร้างชีวิต โดยเริ่มที่การใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากระดับครัวเรือนสู่ระดับสังคม พร้อมทั้งนำเสนอใน 3 ประเด็น ได้แก่ ให้ปลูกฝังจิตสำนึกต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการควรจะมีส่วนร่วมในการเพิ่มและพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์น้ำ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างจริงจังและมีประสิทธิผล และให้ทุกภาคส่วนมีการผลักดันให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำและการใช้ทรัพยากรอย่างมีจิตสำนึก โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ
 
18 พฤษภาคม 2556 , 15:56 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่