การจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำที่เปิดให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าชมตลอด 5 วันที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก

  
     การจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำที่เปิดให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าชมตลอด 5 วันที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับความสนใจมากที่สุด
ตลอดทั้งวันของการจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำหนึ่ง ในกิจกรรมของการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่เปิดให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ประชาชนทั่วไป เยาวชนในทุกระดับการศึกษา ชาวต่างชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคคลต่างๆที่สนใจเข้าชมนิทรรศการจำนวน โดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบริหารจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆตามสภาพภูมิภาค การบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างเป็นระบบจนแก้ปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วมได้ ขณะที่ภาพรวมการเปิดให้ประชาชนและ
บุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการน้ำตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือว่าได้รับความสนใจจากบุคคลในสาขาต่างๆมากมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะเยาวชนที่มากับผู้ปกครองและโรงเรียนจัดพามาทัศนศึกษาความรู้เรื่องน้ำนอกห้องเรียน เนื่องจากมีหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และต่างชาติ ออกบูทจัดแสดงนิทรรศการเรื่องน้ำในมุมที่แตกต่างกัน ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจและเรียนรู้การจัดการทรัพยากรภายในชุมชนได้ง่ายขึ้น
นายชานันท์ พิญโญ ชาวบ้านชุมชนร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้สนใจเป็นพิเศษในบูทจัดแสดงศักยภาพของหญ้าแฝก ของ ปตท. มีการสอบถามวิธีการเพาะกล้า ขั้นตอนการปลูก และผลที่จะได้รับกลับมามีอะไรบ้าง โดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายในทุกข้อสงสัย นายชานันท์ ฯ กล่าวชื่นชมว่า ช่วยเพิ่มความรู้ในส่วนที่ชาวบ้านไม่เข้าใจไม่มีความรู้ เช่น เรื่องเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถใช้ในกระบวนการจัดการน้ำชุมชนจนแก้ปัญหาความแห้งแล้งและน้ำท่วมได้ ซึ่งสนใจพิเศษเกี่ยวกับการปลูกพืช เช่น หญ้าแฝก ข้าว เพราะหน่วยงานราชการที่เข้ามาจัดส่งกล้าพันธุ์ไม่มีการอธิบายขั้นตอนการปลูก เก็บเกี่ยว และดูแลรักษา ทำให้ที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่มีการปลูกพืชผิดวิธีและได้ผลผลิตต่ำ
เช่นเดียวกับ นายนิพนธ์ ตั้งศรีวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำน่าน มี ความสนใจเป็นพิเศษในการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำตกในชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าบูท ของ กฟผ. จึงสอบถามว่า ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างไรและใช้น้ำตกผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีใด นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ในหลากหลายด้านมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ จะเปิดเป็นการเฉพาะให้กับผู้นำและรัฐมนตรีประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เพื่อการอารักษ์ขาและรักษาความปลอดภัยผู้นำได้คล่องตัวขึ้น ขณะที่การซ้อมใหญ่การแสดงละครประวัติศาสตร์และการจัดการน้ำของเมืองโบราณเวียงกุมกาม อ.สารภี มีการซ้อมใหญ่ 2 รอบ รอบละ 1.30 ชั่วโมง ได้เริ่มการซ้อมใหญ่รอบแรกแล้วตั้งเวลาประมาณ 18.30 น. เพื่อสร้างความพร้อมก่อนวันแสดงจริง , สร้างความประทับใจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือ
 
19 พฤษภาคม 2556 , 11:04 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   สวท.กทม.