การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นแล้วเมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้

  
     การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นแล้ววันนี้ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวกล่าวสุนทรพจน์และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภัยพิบัติและการรับมือ : การดำเนินงานและพันธกิจของประเทศไทยต่อการจัดการน้ำและอุทกภัยเพื่ออนาคต”
การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อเวลา 09.30 น. ภายหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเช้าผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุม และนำเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยการประชุมเริ่มจาก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) ได้กล่าวรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำเวทีคู่ขนาน การประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือแบบเต็มคณะ และการประชุมคู่ขนานผู้นำภาคเอกชนผู้นำจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและภูมิภาค อื่น ๆ ภายใต้หัวข้อการประชุม “ภาวะผู้นำและพันธะผูกพัน เพื่อความมั่นคงด้านน้ำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ” จากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุม โดยได้กล่าวว่าประชาชนชาวไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และโดยส่วนตัวมีความภาคภูมิใจเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นบ้านเกิด พร้อมทั้งได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ภัยพิบัติและการรับมือการดำเนินงานและพันธกิจของประเทศไทยต่อการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเพื่ออนาคต" โดยได้หยิบยกประเด็นการเกิดมหาอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อด้วยการกล่าวถ้อยแถลงโดยประมุขแห่งรัฐ/หัวหน้ารัฐบาล การกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 67 และ Mr.Yoshiro Mori ประธาน APWF การกล่าวถ้อยแถลงของ Ms.Noeleen Iteyz, Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary ของ ESCAP และ Mr.Takehiko Nakao ประธานธนาคารแห่งเอเชีย จากนั้นจึงเริ่มการประชุม และเมื่อสิ้นสุดการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้นำประเทศ ผู้นำจากภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้แทนจากทุกภาคส่วนของสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เข้าร่วมการประชุมแล้ว ที่ประชุมจะร่วมกันรับรอง “ปฏิญญาเชียงใหม่” อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการแสดงถึงภาวะผู้นำและการยอมรับพันธะผูกพันที่ทุกประเทศและทุกภาคส่วนร่วมกันในการกำหนดแนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้ำและความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้ำของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการแถลงปฏิญญาเชียงใหม่ โดย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในเวลา 15.00 น.
 
20 พฤษภาคม 2556 , 17:12 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่