หลายประเทศขึ้นกล่าววิสัยทัศน์ การบริหารจัดการน้ำ

  
     หลายประเทศขึ้นกล่าววิสัยทัศน์ การบริหารจัดการน้ำ ย้ำชัด เวทีการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 นี้ จะส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำเกิดรูปธรรมมากขึ้น
หลายประเทศที่เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ทยอยขึ้นกล่าววิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการน้ำในด้านต่างๆ โดยมีสาระสำคัญ คือ แต่ละประเทศ เห็นว่า การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก ปัจจุบัน ปริมาณน้ำที่จะสามารถใช้อุปโภค บริโภคนั้น ลดลง มีน้ำเน่าเสีย หรือด้อยคุณภาพมากขึ้น แห่งน้ำหลายแหล่ง เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ มีปัญหา มีข้อขัดแย้ง ก่อให้เกิดกรณีพิพาทมากมาย อีกทั้ง ภัยธรรมชาติ ในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่นที่ พม่าประสบภัยความเสียหายมหาศาลจากพายุนากิส การช่วยกันลดการถางป่า ทำลายป่า จะช่วยให้ป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำได้ยั่งยืน การประกาศข้อกฎหมายต่างๆ ขึ้นรองรับ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทั้งน้ำและป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นที่ ประเทศภูฏาน มีลักษณะภูมิประเทศ ติดกับภูเขาหิมาลัย การละลายของน้ำแข็ง ทำให้ประชาชนประสบปัญหาภัยพิบัติด้านน้ำ ได้มีการสร้างกลไกรองรับ ทั้งการติดตั้งสัญญาณเตือนในหมู่บ้าน ลดระดับการละลายน้ำแข็งลง 5 ฟุต อีกทั้ง ได้เห็นการล่มสลายของเวียงกุมกาม เป็นกรณีศึกษาของภัยพิบัติด้านน้ำอย่างแท้จริง
หลายประเทศต้องประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเกิดภัยพิบัติด้านน้ำ สร้างความเสียหายทุกด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจ หลายประเทศมองว่า การเจริญเติบโตของแต่ละประเทศจะหยุดชะงักลง หากไม่มีการบริหารจัดการน้ำ และชลประทานที่ดี การร่วมกันผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อเป็นพันธะสัญญาร่วมกันในการพัฒนาด้านน้ำในระยะยาวจึงมีความจำเป็น สำหรับ ประเทศกัมพูชา มีแผนความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ระหว่างปี 2008-2015 เพื่อบริหารจัดการน้ำในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ลดความเสี่ยงความยากจน เพราะเกษตรกรมีรายได้ ขณะที่ ประเทศเวียดนาม เร่งผลักดันอนุสัญญาการใช้น้ำร่วมกัน ตั้งแต่ปี 2540 ยังไม่ได้ประกาศใช้ เพราะยังมีข้อขัดแย้ง ข้อปัญหา อยากให้เวทีนี้ เป็นเวทีเร่งการลงนามในอนุสัญญาให้ครบตามจำนวนประเทศที่กำหนด เพื่อเป็นกฎหมายแก้ไขปัญหาน้ำระหว่างประเทศ
เวทีดังกล่าว ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันด้านการบริหารจัดการน้ำ และเกือบทุกประเทศ เห็นว่า การจัดเวทีเช่นนี้สำคัญมาก เพราะจะช่วยผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำของแต่ละประเทศ หรือ ระหว่างประเทศ มีผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 
20 พฤษภาคม 2556 , 19:45 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่