ปฏิญญาเชียงใหม่ ในประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  
     ปฏิญญาเชียงใหม่ (ว่าด้วยภาวะผู้นำและพันธะผูกพัน เพื่อความมั่นคงด้านน้ำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ) ในประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556
เรา ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ตลอดจนหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศและประธานเจ้าหน้าที่บริหารขององค์การและ บริษัทในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของน้ำต่อการดำรงชีพมนุษย์ ต่อความมั่นคงของมนุษย์ ต่อสภาวะแวดล้อมและเศรษฐกิจ จำนวน 13 ข้อ ดังนี้1.เรายืนยันพันธกรณีที่ได้ให้ไว้ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๑ (ณ เมืองเบปปุ ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๕๐) ที่จะให้ลำดับความสำคัญอย่างสูงในประเด็นด้านน้ำและสุขาภิบาลในวาระแห่งชาติ ของแต่ละประเทศ และให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในภาคน้ำและสุขาภิบาล 2.เราส่งเสริมให้บรรจุประเด็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของ วาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๕๘ ของสหประชาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายในการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากน้ำท่วม ภัยแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ 3.เราจะเร่งรัดกระบวนการนำแผนการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการบรรจุไว้ในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามความเหมาะสม ในขณะที่สนับสนุนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการจัดการน้ำที่ดี 4.เราจะยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ 5.เราจะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร ตลอดจนการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 6.เราจะปรับปรุงระบบชลประทานในภาคการเกษตรที่มีการใช้น้ำปริมาณมากให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 7.เราจะเพิ่มการถ่ายโอนเทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถ และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการใช้น้ำอย่างเหมาะสม และลดผลกระทบจากความเสี่ยงและภัยพิบัติด้านน้ำต่อการดำรงชีพของประชาชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 8.เราจะให้ลำดับความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาระบบการลดภัยพิบัติและการบรรเทาทุกข์ ซึ่งรวมถึงการเตือนภัยล่วงหน้า และการสร้างชุมชนที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะแวดล้อม ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถ ธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อทุกภาคส่วน และการบริหารการเงินเชิงสร้างสรรค์ 9.เราจะส่งเสริมการออกนโยบายและมาตรการเพื่อลดมลพิษด้านน้ำ การต่อสู้ การแปรสภาพเป็นทะเลทราย การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ตลอดจนแหล่งธรรมชาติของน้ำจืดซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์และธรรมชาติ 10.เราจะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนที่ดีขึ้นตามความ เหมาะสมระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในการจัดการการป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำที่สมเหตุสมผล รวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 11.เราจะส่งเสริมให้มีการพิจารณาประเด็นด้านน้ำในการหารือเรื่องวาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๕๕๘ ของสหประชาชาติตามความเหมาะสม 12.เราจะขอให้องค์กรหารือเรื่องน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกระดมกำลังใน การสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะข้างต้น และจะส่งเสริมให้มีการพิจารณานโยบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการขจัดความยากจน รวมทั้งการจัดตั้งระบบข้อมูลด้านน้ำของภูมิภาคเอเชีย และ13.เรา ขอขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยด้วยความจริงใจในการเป็นเจ้าภาพจัดการ ประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ และส่งเสริมให้ทุกประเทศเพิ่มความพยายามในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข้างต้น ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา
 
20 พฤษภาคม 2556 , 19:59 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   สวท.กทม.