จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกำหนดจัดพิธีแห่โคมไฟ เนื่องในวันวิสาขบูชา ไปยัง 4 วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานด้านพระพุทธศาสนา พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ณ พุทธสถาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้น มีการแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศ จาก พระครูธีรสุตพจน์ หรือ พระมหาสง่า ธีรสํวโร เจ้าอาวาสวัดผาลาด จากนั้น นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวแสดงมุฑิตาจิตและเปิดงาน เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก องค์กรด้านพระพุทธศาสนาจึงจัดงานส่งเสริมงานสัปดาห์พุทธศาสนาขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก ชาวพุทธทั่วโลก และพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยจะจัดกิจกรรมทุกปี เพื่อระลึกถึงพระเมตตา ปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สำคัญของโลกที่บุคคลหันมาให้ความสนใจ ดังนั้น การที่พุทธศาสนิกชน ทั้งหลายได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกนึกถึงพระองค์ เสมือนเป็นการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
นอกจากนี้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 จะมีการแห่โคมไฟ เนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. ขบวนพร้อมกัน ณ ประตูเมืองทั้ง 4 ประตู และในเวลา 19.30 น. จะเริ่มเคลื่อนขบวนทั้งหมด ไปยัง 4 วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงราชวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเชียงมั่น และวัดพ้นอ้น
 
21 พฤษภาคม 2556 , 15:36 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่