จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมระดมสมอง Focus Group เพื่อติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 300 บาท

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมระดมสมอง Focus Group เพื่อติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 300 บาท เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้างได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมสมอง Focus Group เพื่อติดตามผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 300 บาท ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท พร้อมทั้งข้อเสนอแนะความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากนายจ้างและลูกจ้าง เกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตรา 300 บาท เพื่อจะสรุปข้อมูลเสนอต่อกระทรวงแรงงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา การประชุมดังกล่าวจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาท ก่อให้เกิดการร่วมมือกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ
ด้านกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ โดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และการำ Focus Group ใน2 ประเด็น คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556 และ ข้อเสนอแนะความต้องการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานของภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง จากสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมจำนวน 70 คน
 
21 พฤษภาคม 2556 , 16:34 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่