สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องร้องเรียนถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนมาก เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เลือกปฏิบัติ และปัญหาความประพฤติของเจ้าหน้าที่
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรม การอภิปรายกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับผู้ร่วมสัมมนา และการจัดนิทรรศการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้แทนจากองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวในการเป็นประธานเปิดว่า โครงการดังกล่าวเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงอภิปรายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับภารกิจด้านการสอบสวนเรื่องร้องเรียน การรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับสถิติการร้องเรียน ตั้งแต่ปี 2543 ถึงเดือนเมษายน 2556 มีทั้งหมด 29,479 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วกว่า 27,000 เรื่อง ประเด็นปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดอันดับต้นๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องร้องเรียนส่วนมาก เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น การละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เลือกปฏิบัติ และปัญหาความประพฤติของเจ้าหน้าที่
 
22 พฤษภาคม 2556 , 13:46 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่