จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม Thailand Rice Convention 2013

  
     กรมการค้าต่างประเทศ เลือกศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ Thailand Rice Convention 2013 ปลายเดือนนี้
ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุม Thailand Rice Convention 2013 ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การประชุมครั้งนี้ นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดประชุม Thailand Rice Convention 2013 ก็เพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการส่งออกข้าวคุณภาพของไทย ส่งสัญญาณเชิงบวกว่าไทยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าข้าวในระดับอาเซียนและในระดับโลก แสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรชาวนาไทย โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 40 ประเทศ ประมาณ 600 คน มีรัฐมนตรีของต่างประเทศเข้าร่วม จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา โตโก และ บังกลาเทศ ภายใต้หัวข้อการประชุม ศักยภาพการผลิตและส่งออกข้าวของอาเซียน การบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของข้าวต่อความมั่นคงทางอาหารในบังกลาเทศ : การเน้นความสำคัญของศักยภาพการค้าข้าวระหว่างบังกลาเทศและไทย การปาฐกถาหัวข้อ นโยบายการค้าข้าวของประเทศไทย ทิศทางการค้าของตลาดข้าวในเอเชีย ภาพรวมเกี่ยวกับตลาดข้าวอินทรีย์ และปัจจัยความสำเร็จ ในการเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป และแนวโน้มการค้าข้าวโลก
กิจกรรมจะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยที่เน้นการนำเสนอคุณค่าที่เป็นประโยชน์ของข้าวไทยที่สามารถตอบสนองต่อกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยเป็นหลัก เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวสินเหล็ก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ได้รับสิทธิบัตรการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)รายแรกของเอเชีย จัดแสดงความหลากหลายของข้าวไทยจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ จัดให้มีการเจรจาธุรกิจการค้าเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้นำเข้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าวและผู้ส่งออกข้าว และรัฐบาลไทยได้ใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์และเจรจาการค้าข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลต่างประเทศที่เชิญเข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนั้น จะมีการทัศนศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการเพาะปลูกและผลิตข้าวอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และได้รับการยอมรับในระดับสากล ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำผู้เข้าร่วมประชุม กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 
22 พฤษภาคม 2556 , 13:51 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่