มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออก ๘ บัญญัติ รับน้องสร้างสรรค์ ผูกสายสัมพันธ์ ไร้แอลกอฮอล์

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออก ๘ บัญญัติ รับน้องสร้างสรรค์ ผูกสายสัมพันธ์ ไร้แอลกอฮอล์ พร้อมเดินหน้ารณรงค์โครงการ ลูกแม่โจ้สุขภาพดี 365 วันเพื่อสุขภาพ
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการ ๘ บัญญัติ รับน้องสร้างสรรค์ ผูกสายสัมพันธ์ ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริม รณรงค์ให้นักศึกษารับน้องอย่างสร้างสรรค์ ไร้ความรุนแรง ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง ประชาชน นักศึกษาใหม่ ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีมาตรการ ในการควบคุมการรับน้องใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานศึกษาที่ปลอดแอลกอฮอล์อย่างแท้จริง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้นักศึกษาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องต่อไป หากฝ่าฝืนให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย ประสานงานกับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกสโมสร และชมรมทุกชมรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้และได้มีส่วนร่วมเรียนรู้และรับผิดชอบสอดส่องดูแลและร่วมไขปัญหาสังคม จัดกิจกรรมรองรับเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์โดยห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่และน้องใหม่ได้มีสายสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม โดยไม่พึ่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รณรงค์เป็นมหาวิทยาลัยน่าร่องร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย และห้ามนักศึกษาแต่งกายที่มีสิ่งบ่งบอกหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นมหาวิทยาลัยเข้าร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสถานบันเทิงทุกแห่งรอบมหาวิทยาลัย
พร้อมกันนี้ ในปี 2556 ทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพพร้อมเดินหน้าเต็มที่ในการรณรงค์โครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องแอลกอฮอล์ บุหรี่ เอดส์ สุขภาพองค์รวมอย่างเต็มที่ภายใต้โครงการ ลูกแม่โจ้สุขภาพดี 365 วันเพื่อสุขภาพ ( 365 Day of Health : AIDS ALCOHOL CIGARATTE NORCOTIC)
 
22 พฤษภาคม 2556 , 15:34 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่