ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านกิจกรรมสานความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

  
    ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมพร้อม ด้านสานความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ด้านกิจกรรมสานความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รองรับสามเสาหลักของอาเซียน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 106 คน ประกอบด้วย จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่น พนักงานขับรถแท็กซี่ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ครูสอนภาษาอังกฤษ และจัดนักเรียนนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายวีดีทัศน์ทางไกลเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC ดำเนินโครงการศึกษาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ(รถประจำทาง) เชื่อมโยงในเขตและรอบเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงการค้าลงทุนประเทศเพื่อนบ้าน GMS และ BIMSTEC ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
ด้านกิจกรรมบ้านพี่เมืองน้องและการสานความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายความสำคัญระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางในการพัฒนาเชียงใหม่สู่ความเป็นสากลมากขึ้น โดยมีกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ : เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เอกอัครราชฑูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประธานรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเทศสาธารณรัฐเกาหลี รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน ลงนามความร่วมมือ : ระดับบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองบูร์ซา สาธารณรัฐตุรกี และระดับความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมงานส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น และเครือรัฐออสเตรเลีย เยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้า OTOP ณ เมือง ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส
 
23 พฤษภาคม 2556 , 16:06 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่