กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย

  
     นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย เผยว่า โชห่วยไทยต้องปรับตัว และดึงเอาจุดแข็งด้านความคุ้นเคยกับชุมชน ท้องถิ่นมาใช้ เพื่อดึงลูกค้าจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าและการให้บริการเสริมต่างๆ
นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ของไทย ได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้านธุรกิจ รัฐมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือประชาชนให้อยู่รอด โดยบริหารจัดการธุรกิจการค้ารูปแบบต่างๆ ให้มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ อยู่ในกรอบ กติกา ร่วมกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องดำเนินการให้ชุมชนได้ประโยชน์เพราะเป็นรากฐานของสังคมไทย การสัมมนาครั้งนี้ จะทำให้ธุรกิจโชห่วยที่เข้าร่วม ได้มีแนวทางในการปรับตัว เสริมความเข้มแข็ง เทคนิค วิธีการต่างๆ เพื่อให้อยู่รอด ในภาวะที่ร้านค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาในชุมชนและกำลังเจริญเติบโต โดยใช้จุดแข็ง คือ การคุ้นเคยกับชุมชน วัฒนธรรม สังคม ในท้องถิ่นนั้นๆ ให้เป็นประโยชน์ ในอนาคต จะต้องมีการส่งเสริมให้ SMEs และโชห่วย ของไทยทำธุรกิจร่วมกันได้ เพื่อสร้างความแตกต่าง ดึงผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในชุมชน และชี้ให้เห็นว่า การเปิดร้านโชห่วย เป็นอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและควร ได้รับการส่งเสริม
นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ยังกล่าวด้วยว่า ด้านสถานการณ์การค้าปลีกครึ่งปีแรกของไทย ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบ เพราะกำลังซื้อแผ่วลงมาก ประชาชนเป็นหนี้สูง จึงระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย คาดว่าจะอยู่ในระยะขั้นต่ำ 5 ปี
 
26 มิถุนายน 2556 , 12:53 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่