วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสมานฉันท์และเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย

  
     พระสงฆ์ สามเณร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กว่า 20 รูป ร่วมสวดธชัคคสูตร ในโครงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสมานฉันท์และเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการประสานจากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสร้างความสมานฉันท์และเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ สมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกา ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา มามอบให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเพื่อเป็นสิริมงคล และจากการหารือกับคณะสงฆ์ฝ่ายไทย ผู้นำเครือข่ายองค์กรชาวนาและภาคประชาสังคม เห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการแตกแยกความสามัคคี จึงต้องการนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าและหวังว่าจะช่วยลดปัญหาได้
ภายในวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระสงฆ์และสามเณร จากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กว่า 20 รูป ร่วมสวดธชัคคสูตร ซึ่งเป็นบทสวดเสริมสิริมงคลให้บ้านเมือง ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีสติสัมปชัญญะ ตลอดจนสร้างความสมานฉันท์และความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศ
โครงการดังกล่าว ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 14.22 – 15.22 น.โดยมีวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลาง และวัดที่ร่วมจัดกิจกรรมอีก 18 วัด ได้แก่ วัดพระปฐมเจดี วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม วัดดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย วัดนครสรรค์ จังหวัดนครสรรค์ วัดบุญญวาสวิหาร จังหวัดลำปาง วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราธานี วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์ วัดมัชฌมาวาส จังหวัดอุดรธานี วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต วัดสันติวิเศษสุข จังหวัดปราจีนบุรี วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัด จันทบุรี และวัดในต่างประเทศอีก 8 วัดหลัก ได้แก่ วัดทีปทุตตมารามราชมหาวิหาร กรุงโคลัมโบ และวัดนิกายอมรปุระทั่วประเทศศรีลังกา วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย วัดหลวงพ่อคูณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย วัดพระธาตุสายเมือง เชียงตุง ประเทศพม่า วัดพระธาตุหลวง ประเทศลาว วัดอนันตเมตยาราม สิงคโปร์ ประเทศสิงค์โปร์ วัดพุทธยานะ สุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย วัดปาเจมหาราชฐาน สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
26 มิถุนายน 2556 , 16:09 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่