เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
นางสาววิไล บูรณุปกรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายศักดิ์ชัย คำเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ธ.ก.ส.) นำคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานร่วมกันปลูกต้นทองกวาว ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกของพนักงานให้รักและเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์เป็นประธานอุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในส่วนของ ธ.ก.ส. เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสนับสนุนโครงการธนาคารต้นไม้ ที่ธนาคารดำเนินการ จึงกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการจัดมหกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดยให้พนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าปลูกต้นไม้ในพื้นที่ธนาคารต้นไม้ของชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นธนาคารต้นไม้ ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยา อันช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและมลภาวะทางอากาศที่เกิดขึ้น
 
27 มิถุนายน 2556 , 15:45 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่