จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  
     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำ ปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2556 โดยจะประกอบด้วยกิจกรรมที่จะดำเนินงานในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี 2556 ได้แก่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2556 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนและนักศึกษา และในวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 12.30 น. กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พร้อมทุนการศึกษา โดยทั้ง 3 กิจกรรม กำหนดจัดขึ้น ณ พุทธสถานเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการประชาสัมพันธ์ ได้เชิญชวนวัด องค์กรเอกชน และสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2556 และเชิญสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ วัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้กำหนดประกอบพิธีเวียนเทียน ใน 4 วัดหลัก ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 
27 มิถุนายน 2556 , 16:10 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร สวท. เชียงใหม่