เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 เชียงใหม่ เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กเล็กและสถานศึกษาปลอดโรค สำหรับครูอนามัยระดับอนุบาลและครูพี่เลี้ยงเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายในงาน มีการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทรายเคลือบสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันการควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาระดับอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับโรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ประจำปี 2556
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันอันตรายจากโรคติดต่อยังคงมีอยู่มากเนื่องจากการคมนาคมสะดวก ทันสมัย โรคที่เกิดจากพื้นที่หนึ่งจึงสามารถแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ทำให้โรคติดต่อที่รู้จักและเคยเป็นปัญหามานานยังคงเป็นปัญหาอยู่และโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาการเย็นสลับร้อน ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี พบมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้เขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีศูนย์เด็กเล็ก สถานศึกษาระดับอนุบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ทำให้เอื้อต่อการระบาดของโรคได้ง่าย หากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีและมีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดโรคระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ การจัดอบรมครั้งนี้จึงนับว่ามีประโยชน์และสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยและเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 
27 มิถุนายน 2556 , 16:40 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่